(Re)Sertifikācijas kārtība

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU (RE)SERTIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA

18.12.2012. MK noteikumi Nr. 943, “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”, 27.08.2013 MK noteikumi Nr.672. “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis”

Resertifikācijas kārtība

 • dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām (pārejas laiks ir beidzies. No 2016. gada tas tiks strikti prasīts);
 • resertifikācijas lapa (3.pielikums) ar aizpildītu I daļu (p.12.1 un p.12.2., no 2016. gada tiks strikti prasīts) un aizpildītu II daļu (aizpilda darba devējs, pašnodarbinātām personām, LKKA biedrēm, aizpilda asociācijas vadība);
 • tālākizglītība – 150 tālākizglītības punkti (TIP);
 • profesionālās darbības pārskats specialitātē (pašvērtējums –skat. pielikumā);
 • darbs specialitātē vismaz 3 gadi pēdējo 5 gadu periodā;
 • EUR 48.38 maksājumu apliecinoša dokumenta kopija;
 • Informācijai par profesionālo un zinātnisko darbību un tālākizglītības pasākumiem ir jāpievieno apliecinošu dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, vai arī uzrāda šo dokumentu oriģinālus.
 • Resertifikāciju NEPIEMĒRO
 • ja sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš;
 • ja ārstniecības persona sertifikāta derīguma termiņa laikā profesionālo darbību Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir veikusi mazāk nekā trīs gadus.

Tiek piemērota sertifikācija

Resertifikāciju atsaka, ja:

 • persona nav reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
 • nav apguvusi izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma 26.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;
 • neprot valsts valodu atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • ja saskaņā ar tiesas nolēmumu ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
 • ja saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā ir noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);
 • ja ir citas personas aizgādnībā;
 • ja saskaņā ar Sertifikācijas padomes lēmumu ir anulēts sertifikāts;
 • ja nav samaksāts par resertifikāciju;
 • ja nav iesniegti visi prasītie dokumenti;
 • ja profesionālās darbības pārskats neatbilst prasībām;
 • ja nav iegūti 150 tālākizglītības punkti (TIP).

Resertifikācijas procesā tiks prasīts LKKA valdes noteiktā  vienas dienas semināra par pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanu kosmētiskajā kabinetā apmeklējums (vienu reizi piecos gados).

Resertifikācijas procesā tāpat tiks prasīts LKKA valdes noteiktā vienas dienas semināra par higiēnas, sanitārijas, septikas un aseptikas, profesionālo saslimšanu, klienta un speciālista drošības jautājumiem (vienu reizi piecos gados).

Termiņi

 • Visu dokumentu saņemšana LKKA J. Asara ielā 5, Rīgā, 103. kabinetā - pirmdienās un trešdienās no pl.9.00 līdz pl.16.00.  - vismaz trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.
 • Sertifikācijas komisijas sēdes notiek 5 reizes gadā: 2016. gadā – februārī , aprīlī,  jūnijā-jūlijā,  septembrī, decembrī.
 • Sertifikācijas komisija pēc lēmuma pieņemšanas sēdē triju darba dienu laikā iesniedz dokumentus LĀPPOS.
 • Iesniedzējs septiņu dienu laikā saņem paziņojumu par Sertifikācijas padomes lēmumu, no šī brīža sākas sertifikāta derīguma termiņš vai nākamā dienā pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām (bet ne agrāk, kā paziņots!)