TIP piešķiršanas kārtība

1. Profesionālā un zinātniskā darbība tālākizglītības jomā

N

r.p.k.

Pasākuma (aktivitātes) nosaukums

Tālākizglītības punkti (TIP)

Nepieciešams iepriekšējs LĀPPOS apstiprinājums (pasākuma organizatoram)

1.1. Dalība profesionālās  asociācijās - LKKA Valdes sēdēs, semināros, konferencēs . 1 TIP par stundu (ne vairāk, kā 8 TIP dienā)

Nav

1.2. Dalība izglītības iestāžu, kas realizē profesionālās izglītības programmas kosmetoloģijā, neformālās tālākizglītības pasākumu programmas (profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas pilnveides kursu, semināru, konferenču programmas u.c.). 1 TIP par vienu stundu  (ne vairāk, kā 8 TIP dienā)

Ir

1.3. Dalība skaistumkopšanas nozarei radniecīgo profesionālo asociāciju, biedrību (LĀB, LFMA, LAA, LDVA u.c.) neformālās tālākizglītības pasākumu programmās (profesionālās pilnveides, kvalifikācijas kursu, konferenču, semināru programmas u.c.). 1 TIP par vienu stundu (ne vairāk, kā 8 TIP dienā) Atbilstoši asociāciju uzrādītajam TIP skaitam

Ir

1.4. Dalība skaistumkopšanas nozares uzņēmumu neformālās tālākizglītības pasākumu- profesionālo produktu apmācības semināru programmās Latvijā ar vietējo un/vai starptautisko vieslektoru piedalīšanos. 1 TIP par vienu stundu  (ne vairāk, kā 8 TIP dienā)

Ir

1.5. Tālākizglītība kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros u.c. pasākumos Latvijā. 1 TIP par vienu stundu  (ne vairāk, kā 8 TIP dienā)

Ir

1.6. Tālākizglītība starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros, u.c. pasākumos Latvijā un ārzemēs. Atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam

Nav

1.7. Pašizglītojoša darbība: nozares žurnālu „Kosmetik Baltikum Professional“, „Les Nouvelles Estetique“ abonements uz gadu. 1 TIP gadā

Nav

 

P.S. Obligātie tālākizglītības pasākumi (vienu reizi - piecos gados):

1. Seminārs par pirmās un neatliekamās medicīniskās  palīdzības sniegšanu dažādās klīniskās situācijās.

2. Seminārs par higienas, sanitārijas, septikas un aseptikas, profesionālo saslimšanu, klienta un speciālista drošības jautājumiem.

2. Profesionālā un zinātniskā darbība tālākizglītības jomā

Nr.p.k. Pasākuma (aktivitātes) nosaukums Tālākizglītības punkti (TIP) Nepieciešams iepriekšējs LĀPPOS apstiprinājums (pasākuma organizatoram)
2.1. Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs, darba grupās, akreditācijas komisijās, nozares ekspertu padomēs (NEP). 10 TIP gadā Nav
2.2. Darbs LĀPPOS apstiprinātās sertifikācijas komisijās. 10 TIP gadā Nav
2.3. Darbs LKKA vēlētās institūcijās: Valdē, revīzijas komisijā. 10 TIP gadā Nav
2.4. Darbība starptautiskās skaistuma  terapijas speciālistu profesionālās asociācijās (CIDESCO, CEPEC u.c.). 5 TIP gadā (kopā) Nav
2.5. Sertificētas ārstniecības personas darbs ar studentiem-  praktikantiem (uzrādot prakses līgumu). 10 TIP gadā (līdz 2-3 studenti)
15 TIP gadā (virs 3 studenti)
Nav
2.6. Apmācīt tiesīgas ārstniecības personas  darbs neformālās tālākizglītības pasākumos- profesionālo produktu apmācības semināru vadīšanā. 10 TIP gadā Nav
2.7. Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos skaistumterapijas pasākumos. 30 TIP par katru Nav
2.8. Uzstāšanās ar priekšlasījumiem Latvijas mēroga kongresos, konferencēs, par profesionālās darbības jautājumiem. 5 TIP par katru Nav
2.9. Dalība valsts mēroga kosmētikas izstādēs apmeklētāja statusā. 1 TIP par katru Nav
2.10. Dalība starptautiskās skaistuma industrijas izstādēs apmeklētāja statusā. 10 TIP par katru Nav
2.11. Personiska piedalīšanās dalībnieka statusā valsts un starptautiskās skaistuma industrijas izstādēs Latvijā un ārzemēs. 10 TIP (valsts)
20 TIP (starpt.)
Nav
2.12. Godalgotas vietas iegūšana valsts un starptautiskās skaistuma industrijas izstādēs, konkursos. 10 TIP (valsts)
20 TIP (starpt.)
Nav
2.13. Uzstāšanās, publikācijas par skaistumkopšanas jautājumiem elektroniskajos un drukātajos masu mēdijos. 1 TIP par katru Nav
2.14. Pilnas slodzes pedagoģiskais  darbs  izglītības iestādē, kura realizē profesionālās izglītības vai tālākizglītības programmu kosmetoloģijā (uzrādot darba līgumu). 30 TIP gadā Nav
2.15. Nepilnas slodzes pedagoģiskais darbs izglītības iestādē, kura realizē profesionālās izglītības vai tālākizglītības programmu kosmetoloģijā (uzrādot darba līgumu). 15 TIP gadā Nav
2.16. Starptautiskā CIDESCO eksāmena nokārtošana un CIDESCO Diploma iegūšana (studentiem-absolventiem). 50 TIP Nav
2.17. Starptautiskā CIDESCO Post Graduate eksāmena  nokārtošana un CIDESCO Diploma iegūšana (praktizējošiem kosmētiķiem). 100 TIP Nav
2.18. Ārstniecības personas darbs mācību-metodiskā materiāla- kvalifikācijas pilnveides kursu programmas izstrādē, uzrādot LĀPPOS apstiprinājumu. 20 TIP (vienreizējs piešķīrums par katru programmu) Ir
2.19. Zinātniskā grāda iegūšana (bakalaurs, maģistrs) ar pamatspecialitāti saistītās citās specialitātēs. 100 TIP Nav